Gratis verzending vanaf €65 ✔ Betaald later met Klarna of in3 ✔ Gratis retour ✔ Next day levering NL & BE ✔

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dutch'D gedeponeerd bij de Rechtbank van Koophandel te Brabant onder nummer 75805847

AFDELING 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot koop/verkoop van artikelen en/of opdrachten en diensten van Dutch'D

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

1.3. De rechten en plichten voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Dutch'D en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij Dutch'D daarmee schriftelijk instemt.

1.4. Dutch'D aanvaardt geen andere algemene voorwaarden, ook niet die van de wederpartij, tenzij een alternatieve overeenkomst schriftelijk is gesloten en door Dutch'D is bevestigd

AFDELING 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat, kan door Dutch'D niettemin worden herroepen, zelfs na ontvangst van de bestelling, mits dit geschiedt binnen vijf werkdagen na ontvangst van die bestelling.

2.2. In officiële lijsten of op internet (web site), offertes en andere documenten worden hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen en dergelijke slechts ter informatie vermeld. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden vermeld, geven zij slechts een benaderende indicatie en zijn zij niet bindend voor Dutch'D


AFDELING 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig te zijn, nadat Dutch'D de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Dutch'D en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien na het verstrekken van de opdracht een andere opdracht wordt doorgegeven, vervalt de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

3.3. De wederpartij en Dutch'D komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de in de leden 3.1 en 3.2 gestelde voorwaarden is voldaan. In het bijzonder doet het ontbreken van een handtekening niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.4. Er is geen minimumbestelling en alle bestellingen boven €150,00 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder €150,00 brengen wij €5,95 verzendkosten in rekening.

AFDELING 4. PRIJZEN

4.1. Alle door Dutch'D verstrekte prijsopgaven en prijzen zijn gesteld in euro's en inclusief BTW en andere in het kader van de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

4.3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een wijziging voordoet in de prijzen van materialen, belastingen, en/of andere factoren die de prijs van de zaken mede bepalen, is Dutch'D gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij dit schriftelijk doet binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende kennisgeving. Een ontbinding als hiervoor bedoeld geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade.

AFDELING 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite is het mogelijk om te betalen met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. De voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank zijn van toepassing op betalingen met een creditcard of elektronische betaalmethode uitgegeven door een derde. Betalingen door middel van facturen vinden, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst, plaats binnen zeven dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is na het verstrijken van de betalingstermijn in lid 1 van dit artikel van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd haar overige opeisbare rechten is Dutch'D alsdan gerechtigd over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de betreffende vervaldatum.

5.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Dutch'D in het kader van een geschil met de wederpartij maakt, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, komen ten laste van de wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande post en rentekosten, ook indien de wederpartij dienaangaande anders aangeeft.

AFDELING 6. BEDENKTIJD EN ANNULERING

6.1. De wederpartij heeft recht op een bedenktermijn van 30 dagen na aflevering van het product indien de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet is verbroken. Dit recht vervalt ook indien het product in gebruik is genomen. Bedrijven zijn uitgesloten van dit recht op grond van de Wet Koop op Afstand 2001. De wederpartij (consument) kan een product binnen de hierboven genoemde termijn retourneren, waarbij de wederpartij alleen de portokosten voor de retourzending hoeft te betalen. Opruimingsuitverkoop producten worden niet teruggenomen.

6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en moet in een voor wederverkoop geschikte staat verkeren. (De consument moet het product kunnen bekijken, maar mag het niet gebruiken). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking worden teruggestuurd. De reden hiervoor is dat het product niet meer geschikt is voor wederverkoop.

6.3. Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid en het product ongebruikt, in de originele verpakking samen met eventuele bijgeleverde accessoires en zonder enige slijtage aan Dutch'D retourneert, zal Dutch'D het bedrag binnen 30 dagen na ontvangst aan de wederpartij terugbetalen.

6.4. In geval van annulering door bedrijven kunnen alle door Dutch'D in het kader van de opdracht of order gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk worden gevorderd, met een minimum van 10% van de hoofdsom vermeerderd, voor zover nodig, met de door Dutch'D ten gevolge van de annulering geleden schade.

AFDELING 7. LEVERINGSDATUM, LEVERING EN RISICO

7.1. Dutch'D spant zich er in beginsel voor in dat bestellingen die op een werkdag voor 20.00 uur zijn geplaatst nog dezelfde dag worden verzonden. De leverdatum in de overeengekomen offerte c.q. opdrachtbevestiging is geen fatale termijn en wordt slechts bij benadering opgegeven, ook indien de wederpartij deze leverdatum uitdrukkelijk accepteert.

7.2. Indien de wederpartij op het tijdstip van aflevering niet thuis is, worden de goederen de volgende dag nogmaals aangeboden. In beide gevallen laat de vervoerder een briefje achter met de mededeling dat de levering op het postkantoor kan worden afgehaald.

7.3. Voor leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.4. De opgegeven of overeengekomen leveringsdatum wordt hoe dan ook automatisch, doch niet uitsluitend, verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk belemmert, ongeacht of deze aan Dutch'D kan worden toegerekend of niet

- De wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Dutch'D tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij zal tekortschieten, ongeacht of de redenen daarvoor al dan niet gegrond zijn.

- De wederpartij het Dutch'D onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien de wederpartij nalaat de plaats van levering bekend te maken.

7.5. De wederpartij dient de van Dutch'D gekochte zaken in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Indien de wederpartij weigert deze zaken in ontvangst te nemen of indien blijkt dat levering niet mogelijk is, zal Dutch'D de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De kosten van de opslag worden aan de wederpartij in rekening gebracht. Dutch'D zal een vordering tot nakoming instellen, doch zij behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7.6 Indien het niet mogelijk is een bestelling te leveren door toedoen van de opdrachtgever (bijv. verkeerd adres/verkeerde naam/niet afgehaald op de afgesproken plaats), zullen wij een bijdrage in de verzendkosten van €6,95 in rekening brengen.

AFDELING 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Dutch'D zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. Dutch'D is gerechtigd de opdracht, of onderdelen daarvan, uit te besteden aan of te laten uitvoeren door niet bij Dutch'D in dienst zijnde derden, en dit alles zonder toestemming van de wederpartij.

8.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutch'D aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Dutch'D worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch'D zijn verstrekt, heeft Dutch'D het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 9. GARANTIE/KLACHTEN

9.1. Dutch'D garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en dat zij in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties.

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Dutch'D in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien een product ongeschikt voor gebruik mocht blijken te zijn door beschadiging tijdens de verzending of indien het niet overeenstemt met hetgeen is besteld, heeft de wederpartij de mogelijkheid dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van artikelen zijn altijd voor rekening van de wederpartij.

9.3. De garanties met betrekking tot de geleverde artikelen liggen bij de fabrikant van de betreffende artikelen.

9.4. De wederpartij is verplicht om voor het gebruik van de geleverde artikelen kennis te nemen van de instructies en adviezen van de fabrikant, die bij de artikelen zijn gevoegd.

9.5. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen indien:

- De geleverde zaken één of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantie vallen.

- De zaken voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij normaliter bestemd zijn of naar het oordeel van Dutch'D de zaken onoordeelkundig zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd.

- De schade is ontstaan door nalatigheid van de wederpartij of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met door Dutch'D gegeven instructies, aanwijzingen en adviezen.

- De wederpartij zijn verplichtingen jegens Dutch'D (zowel financieel als anderszins) niet is nagekomen.

9.6. Indien de wederpartij binnen vijf dagen na ontvangst en met inachtneming van hetgeen in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden is bepaald, schriftelijk reclameert en deze reclame door Dutch'D gegrond wordt bevonden, zal Dutch'D te harer keuze besluiten hetzij de ondeugdelijke zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen (de vervangen zaken worden dan haar eigendom), hetzij een reductie op de prijs te verlenen.

9.7. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9.8. Indien buiten de hierboven vermelde gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel vrijwillig en kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

AFDELING 10. INSPECTIE

Dutch'D inspecteert alle zaken voor levering. De wederpartij heeft het recht om op eigen kosten de zaken te inspecteren op de door Dutch'D vastgestelde tijd en plaats

AFDELING 11. VERBREKING/BEËINDIGING/OPSCHORTING

11.1. Dutch'D is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- De wederpartij handelt in strijd met enig beding in de overeenkomst tussen partijen.

- De wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of een verklaring van liquidatie afgeeft, dan wel een verzoek tot liquidatie wordt ingediend of beslag op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij wordt gelegd.

11.2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij naar het oordeel van Dutch'D nalaat binnen zeven dagen na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, passende zekerheid te verschaffen.

AFDELING 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours geschiedt onder eigendomsvoorbehoud en het product wordt eigendom van de wederpartij bij volledige betaling.

AFDELING 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Dutch'D is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) jegens de wederpartij. De nakoming van de hierboven in artikel 9 omschreven garantie-/klachtenverplichtingen geldt als enige en uitsluitende vorm van schadevergoeding. Iedere andere aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch'D of haar leidinggevend personeel.

13.2. Dutch'D is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet leidinggevend) personeel of anderen van wie zij zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13.3. Dutch'D aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar gegeven adviezen.

13.4. De wederpartij dient Dutch'D steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te schikken. Anders vervalt de aanspraak op aansprakelijkheid en de schadevergoeding.

AFDELING 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Dutch'D, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dutch'D kan worden verlangd. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, welke storingen dan ook in fabricage of transport, staking, uitsluiting van personeelstekort, quarantaine, epidemieën, tijdverlies door vorst, tekortkomingen van derden van wie Dutch'D zich ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst bedient (zoals te late leveringen door toeleveranciers), etc.

14.2. Overmacht geeft Dutch'D het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij blijft gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

AFDELING 15. PERSOONSGEGEVENS

Dutch'D zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

AFDELING 16. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze overeenkomst met de wederpartij niet of slechts gedeeltelijk rechtsgeldig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door een passende en geldige regeling, die juridisch en feitelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat.

AFDELING 17. PLAATS VAN UITVOERING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Dutch'D is de plaats waar de wederpartij haar verplichtingen jegens Dutch'D dient na te komen, tenzij dwingende bepalingen zich hiertegen verzetten.

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dutch'D is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen de wederpartij en Dutch'D gesloten overeenkomst of uit nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Nederlands